Prezentare generală

Beneficiile de asistență socială reprezintă o formă de suplimentare sau substituire a veniturilor individuale/familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (A.J.P.I.S.) Giurgiu funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, în baza Ordonanței de Urgență nr. 113/2011.

Atributii în domeniul administrării, gestionării și plății beneficiilor de asistență socială și al susținerii programelor de servicii sociale:

 • aplică legislaţia privind acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială aplică legislaţia privind finanţarea programelor de servicii sociale;
 • informează şi îndrumă persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul naţional de asistenţă socială;
 • gestionează informaţiile în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială si serviciilor sociale;
 • prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • primeste /înregistrează datele privind persoanele care primesc beneficii de asistenţă socială;
 • utilizează sistemul de informaţii în conformitate cu instrucţiunile şi instrumentele de gestiune a informaţiei stabilite de ANPIS;
 • asigură evidenţa la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială si serviciilor sociale;
 • actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi la beneficiile de asistenţă socială acordate;
 • asigura evidenta la nivel teritorial a beneficiilor si serviciilor sociale;
 • asigură respectarea prevederilor legale care privesc caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi ale persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistenţă socială;
 • stabilește dreptul la beneficiile de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;
 • asigură comunicarea permanentă cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii şi persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social;
 • soluţionează contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale;
 • realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel judeţean, în conformitate cu planul anual aprobat de ANPIS;
 • editează materiale informative în domeniul lor de activitate;
 • utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupra drepturilor beneficiarilor, cu acordul conducerii ANPIS;
 • încheie contractele şi convenţiile de finanţare pentru programele de servicii sociale, monitorizează implementarea acestora şi elaborează rapoartele prevăzute de lege;
 • acordă consiliere autorităţilor administraţiei publice locale şi persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, în vederea derulării în bune condiţii a activităţii şi a perfecţionării acesteia şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale;
 

Atribuții în domeniul financiar, pentru activitatea de asistență socială și cea economică:

 • fundamentează şi propune ANPIS proiectul bugetului incluzând fonduri pentru funcţionare aparatului propriu, pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi pentru implementarea programelor de asistenţă socială;
 • administrează bugetul cuprinzând fonduri pentru funcţionare, aparatului propriu cat si pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi pentru implementarea programelor de asistenţă socială;
 • organizează activitatea de evidenţă contabilă şi execuţie bugetară pentru bugetul alocat atat pentru aparatul propriu, cat si pentru activitatea de asistenta sociala;
 • asigură utilizarea eficientă a tuturor fondurilor pe care le administrează;
 • identifică situaţiile în care s-au efectuat plăţi necuvenite solicitanţilor;
 • recuperează drepturile încasate necuvenit de către beneficiari, în condiţiile legii;
 • efectuează transferurile financiare către D.G.A.S.P.C.- uri sau alte instituţii/organizaţii care sunt abilitate prin lege să stabilească dreptul şi/sau să efectueza plata unor drepturi de asistenţă socială;
 • asigura plata ajutoarelor financiare şi de urgenţă prevăzute de lege, precum şi finanţarea în cadrul programelor de investiţii pentru instituţiile de asistenţă socială şi unităţile de asistenţă medico-sociale, programelor de subvenţii, programelor de interes naţional, altor programe de asistenţă socială;
 • elaborează programe de investiţii anuale.
 • Intocmeste situatii trimestriale, anuale (BILANT) pentru aparatul propriu cat si pentru beneficii si servicii sociale;
 • administrează bugetul aprobat şi prezintă ANPIS raportul de execuţie bugetară;
 • încheie contractele şi convenţiile de finanţare pentru programele de servicii sociale, monitorizează implementarea acestora şi elaborează rapoartele prevăzute de lege;
 • întocmesc documentaţia necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanţării programelor de servicii sociale şi asigură plata acestora.
 • întocmeste documentaţia necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanţării programelor de servicii sociale şi asigură plata acestora
 • Plateste toate tipurile de beneficii de asistenta sociala si servicii sociale, care sunt derulate de ANPIS prin agentiile teritoriale, cat si a tuturor cheltuielilor necesare pentru buna desfasurare a activitatiilor agentiei;
 • prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • asigură evidenţa, la nivelul județean/ municipiul Bucureștii, a tuturor beneficiarilor de beneficii de asistenţă socială;
 • prezintă ANPIS raportul de execuţie bugetară;
 • prezintă ANPIS rapoarte privind modul de administrare a bugetului; întocmeşte rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate, şi le transmite ANPIS ;
 • Gestioneaza si urmareste situatia creditorilor, pana la prescrierea dreptului ;
 • administrează bugetul aprobat şi prezintă ANPIS raportul de execuţie bugetară;
 • întocmește rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate şi le transmite ANPIS
 • Intocmeste si transmite la ANPIS situatiile lunare ( plati restante, indicatori de bilant, monitorizare cheltuieli de personal si benefcii de asistenta sociala);
 • Alte situatii si rapoarte solicitate de ANPIS si alte institutii;
 • furnizează ANPIS şi altor organisme, care au competenţe în domeniul asistenţei sociale, informaţii în vederea elaborării de studii, rapoarte şi analize în domeniul lor de activitate
 • utilizeaza sistemul de informatii conform instructiunilor si instrumentelor de gestiune a infomatiei stabilite de ANPIS
 • utilizează sistemul de informaţii conform instrucţiunilor şi instrumentelor de gestiune a informaţiei stabilite de ANPIS;
 • asigură funcţionarea, mentenanţa, actualizarea şi utilizarea în bune condiţii a ansamblului de resursem componente şi programe care constituie sistemul de informaţii;
 • asigura gestiunea bazelor de date referitoare la sistemul de informaţii privind beneficiile de asistenţă socială, la nivel județean/ municipiul București
 • asigură caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi beneficiarilor de beneficii de asistenţă socială.
 • coordonează realizarea evidenţei beneficiarilor şi a sumelor cheltuite cu asistenţa socială;

Atribuții privind realizarea obiectivelor:

 • aplică prevederile Regulamentului (CE) Nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) Nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
 • administrează patrimoniul propriu, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului, în condiţiile legii;
 • asigură îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor locale, după caz;
 • asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii;
 • asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de înfiinţare şi a celor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
 • asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al comisilor  de autorizare județene/municipiului București și a secretariatelor tehnice ale acestora;
 • înregistrează contractele de formare profesională încheiate între participanți la programele de formare și furnizorii de formare profesională autorizați în condițiile legii;
 • soluţionează cererile privind stabilirea calităţii de persoană persecutată, în înţelesul prevederilor Decretului – lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizată prin intermediul caselor judeţene de pensii;
 • realizează activităţi de evaluare, monitorizare şi control privind implementarea programelor din domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin lege sau prin manuale operaţionale;
 • monitorizează implementarea priorităţilor stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizate în conformitate cu ordinul prefectului.
 

Atributii în domeniul inspecției sociale

 • controlează, evaluează și monitorizează la nivel de judeţ/municipiul București modul în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă socială, serviciile sociale, modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependenţă, după caz;
 • realizează activități de investigare, la solicitarea autorității tutelare/instanței de tutelă din unitatea administrativ-teritorială în care persoana vârstnică are domiciliul sau reședința, privind respectarea drepturilor persoanei vârstnice de către furnizorul de servicii sociale;
 • realizează activități de control privind asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional, conform prevederilor Legii nr. 448/ 2006;
 • realizează activități de investigare socială și activități de control încrucișat, în baza deciziei directorului general al ANPIS;
 • controlează respectarea prevederilor legale privind accesul egal şi nediscriminatoriu al cetăţenilor la drepturile sociale;
 • controlează şi monitorizează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale;
 • controlează și monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistență socială, precum și a celor alocate pentru susținerea și dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor și politicilor în domeniu;
 • evaluează, monitorizează și controlează modul de respectare a criteriilor şi standardelor minime în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012, care au stat la baza acreditării furnizorilor şi serviciilor sociale, precum şi a indicatorilor aferenţi nivelurilor de calitate; formulează recomandări de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciului social evaluat, după caz.
 • sesizează organele competente, în cazul în care se constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale a căror cercetare nu se află în sfera proprie de competenţă;
 • sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;
 • constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;
 • dispune autorităţilor administraţiei publice, precum şi persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, realizarea măsurilor pentru respectarea prevederilor legale încălcate, stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate, după caz, precum şi remedierea deficienţelor constatate în urma activităţii de inspecţie socială;
 • constată şi sancţionează neîndeplinirea măsurilor dispuse în urma activităţii de inspecţie socială;
 • dispune măsura suspendarii ori încetarii beneficiului de asistenţă socială în cazul în care în activitățile de control constată încălcăr ale prevederilor legale în domeniu;
 • propune comisiilor de acreditare suspendarea ori retragerea acreditării și urmărește îndeplinirea măsurilor dispuse în cazul în care constată neconformități în funcționarea serviciilor sociale.
 • acordă consiliere autorităţilor administraţiei publice locale şi persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, în vederea derulării în bune condiţii a activităţii şi a perfecţionării acesteia şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale;
 • propune teme în vederea includerii în planul anual de control al inspecției sociale, aprobat de ministrul muncii şi justiției sociale;
 • elaborează documentele specifice activității de evaluare, monitorizare şi control, precum şi analize asupra activităţii de inspecţie desfăşurate la nivel judeţean/ municipiului București;
 • formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
 • acţionează la nivel judeţean pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei sociale, stabilite prin tratatele internaţionale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;
 • transmite, la solicitarea ANPIS, informaţiile privind activitatea de evaluare/monitorizare si control din domeniul inspecţiei sociale;
 • utilizează rezultatele activităților de control sau colectează date cu aceste ocazii în vederea realizării de studii în domeniul asistenţei sociale, pentru cunoaşterea realităţii sociale sau pentru fundamentarea propunerilor de politici sociale;
 • aplică prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 679 / 2016 privind protecţia   persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) în activitatea de inspecție socială.
 •