Mesajul Directorului Executiv al AJPIS Giurgiu

Agenţia Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Giurgiu este o instituţie cu atribuţii atât de administrare şi gestionare a fondurilor acordate de la bugetul statului pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, cât şi de control al modului de acordare a acestora, reprezentând un serviciu public calitativ şi competent orientat către cetăţean şi nevoile acestuia.

Referitor la exercitarea atribuţiilor de control în domeniul asistenţei sociale, Agenţia Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Giurgiu va desfăşura inspecţii bazate pe analize de risc şi ţinând cont de profilul beneficiarului cu potenţial risc de fraudare, iar în ceea ce priveşte controlul serviciilor sociale se va axa pe verificarea modului în care acestea răspund nevoilor beneficiarului.

Totodată, se va pune accent pe activitatea de consiliere prin desfăşurarea mai multor campanii de informare cu privire la noile reglementări din domeniul său de activitate, atât a autorităţilor administraţiei publice locale cât şi a cetăţenilor, precum şi pe activitatea de monitorizare şi control a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma controalelor anterioare.

În ceea ce priveşte activitatea de administrare, gestionare şi de plată a beneficiilor de asistenţă socială, Agenţia Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Giurgiu şi-a propus pentru acest an o serie de activităţi de control intern cu scopul organizării şi asigurării unui sistem de evidenţă şi evaluare a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială la nivel naţional, astfel încât beneficiile de asistenţă socială să fie focalizate asupra celor mai defavorizate segmente ale populaţiei, în vederea diminuării sărăciei şi a prevenirii riscului de marginalizare sau excluziune socială.

MARIANA BARDĂ


Atribuțiile și responsabilitățile Directorului Executiv al AJPIS Giurgiu

Agenţia Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială  (AJPIS) Giurgiu este condusă de un director executiv, funcţie publică de conducere, numit prin ordin al Ministrului Muncii, Familieii, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, în condiţiile legii.

 În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii.

Directorul executiv al Agenţiei este ordonator terțiar de credite

Directorul executiv al Agenţiei poate delega atribuţii personalului din subordine, în condiţiile legii.

Directorul executiv îndeplineşte şi alte atribuţii personalului care se stabilesc prin statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei.

 Directorul executiv are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) coordonează activitatea Agenţiei şi a structurilor sale subordonate;

b) răspunde de întreaga activitate a Agenţiei şi a structurilor subordonate în faţa ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale;

c) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, în condiţiile legii, proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistenţă socială şi susţinerea programelor de servicii sociale, precum şi pentru funcţionarea Agenţiei

d) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale raportul anual de activitate al Agenţiei;

e) aprobă încadrarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;

f) aprobă planul de formare profesională continuă a personalului Agenţiei;

g) aprobă procedurile administrative privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială, administrarea şi implementarea programelor de servicii sociale, instrucţiunile privind gestionarea beneficiilor de asistenţă socială şi a programelor de servicii sociale, precum şi ghidurile şi manualele operaţionale necesare activităţii de inspecţie;

h) organizează şi coordonează activitatea de control intern, conform legii;

i) reprezintă Agenţia în justiţie, în raport cu celelalte instituţii şi autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine;

j) dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în limita competenţelor prevăzute de lege;

k) asigură promovarea imaginii Agenţiei;

l) coordonează activitatea de inspecţie socială;

m) stabileşte şi organizează activităţile de inspecţie socială la nivel local;

n) dispune controale asupra activităţii Agenţiei;